Novo

Automatsko podmazivanje

 › Automatsko podmazivanje
 › Automatsko podmazivanje › Automatsko podmazivanje

Potrebe za automatskim podmazivanjem

Automatski sistemi podmazivanja dizajnirani su za dodavanje maziva u malim, izmerenim količinama u kratkim, čestim vremenskim intervalima. Ograničenje vremena i ljudskih resursa, a ponekad i fizička lokacija na mašini često dovode do tog da pojedini delovi mašine ostanu bez maziva. Kao rezultat toga, proizvodni ciklusi, raspoloživost mašine i raspoloživost radne snage diktiraju intervale u kojima se podmazuju mašine, tako da podmazivanja nisu optimalna i propisana. Sisitemi automatskog podmazivanja instalirani su na mašinama kako ne bi dolazilo do takvih problema. Primenjuje se na raznim mašinama, uređajima, opremi, sklopovima, kao i CNC mašine. Pomoć automatskih pumpi, priključaka,račvi, dispanzera,  creva i više tipova razdelnika omogućava formiranje instalacije centralnog podmazivanja koje će Vam omogućiti duži vek mašine i njen pouzdan rad.

Primene automatskog centralnog poodmazivanja

Na konvencionalnim i CNC mašinama
automatski-sistemi-za-podmazivanje-1.jpg
U procesima obrade
automatski-sistemi-za-podmazivanje-3.jpg
Na vozilima i građ.mašinama
automatski-sistemi-za-podmazivanje.jpeg

Prednosti

Sistemi automatskog podmazivanja imaju brojne prednosti u odnosu na tradicionalne metode ručnog podmazivanja:

 • Sve kritične komponente podmazuju se, bez obzira na lokaciju ili otežanost pristupa
 • Podmazivanje se obavlja dok su mašine u radu, što uzrokuje podjednako raspodelu maziva unutar mesta podmazivanja i povećava raspoloživost i trajanje mašine.
 • Pravilno podmazivanje kritičnih delova osigurava siguran rad mašina.
 • Manje trošenje komponenata znači produženi vek komponenti, manje kvarova , skraćeno vreme stajanja , smanjenje troškove zamene i smanjenje troškove održavanja
 • Izmerena količina podmazivanja podrazumeva manju potrošnju maziva
 • Sigurnost – nema nepotrebnog kretanja oko mašina ili nepristupačnih područja
 • Manja potrošnja energije zbog manjeg trenja
 • Povećana ukupna produktivnost koja je rezultat povećanja raspoloživosti mašine  i smanjenja pauze zbog kvarova ili potrebnog održavanja
 • U ovim sistemima podmazivanja delovi motora podmazuju se pod pritiskom

Komponente sistema podmazivanja

Tipični sistem se sastoji od regulatora / tajmera, pumpe sa rezervoarom , dovodnog voda-sistema creva, ubrizgivača -odmernih ventila, razdelnika i konektora . 

 • Kontroler / Tajmer – aktivira sistem za distribuciju podmazivanja, može se povezati sa PLC sistemom mašine, ili imati sopstveni PLC.
 • Pumpa sa rezervoarom – skladišti i pumpa mazivo u sistem
 • Linija za napajanje – linija koja povezuje pumpu s dozirnim ventilima ili mlaznicama. Kroz liniju se pumpa mazivo. Sastoji se od razdelnika, konektora, i creva
 • Dozirni ventili / ubrizgivači – komponenta koja meri / ubrizgava mazivo na mesta primene.
 • Vodovi za dovod – linija koja spaja dozirne ventile ili brizgaljke sa mestima primene. Kroz vod se pumpa mazivo. Sastoji se od konektora, i creva
automatski-sistemi-za-podmazivanje-9.jpg

Automatsko podmazivanje se može vršiti uljem različitog viskoziteta, kao i mastima različite gustine. Razlika je u tipu pumpe i načinu izvođenju instalacija. Oba načina podmazivanja se, pored mašina i automatske procesne opreme, koriste i u aplikacijama na karoserijama vozila, kao i na građevinskim mašinama.
Postoje više tipova izvođenja  instalacija za podmazivanje uljem. Uglavnom se koristi sistem sa prigušivanjem, ili volumetrijski tip instalacije.

Instalacije sa prigušivanjem

Kod sistema sa prigušivanjem, na kmazajućim mestima se nalaze ventili protoka, pomoć kojih se, u zavisnosti od razdaljine mazajućeg mesta, vrši balansiranje podmazivanja. Jednostavnim prigušenjem protoka na mazajućim mestima bližim pumpi, omogućavamo da slična količina ulja dođe i do najdaljih mesta. Takvi sistemi zahtevaju prilagođenje svakog mazajućeg mesta, ili grupe mazalica, što može biti i komplikovano zbog interakcije. Takođe, potrebno je izbalansirati i vreme pauze i pumpanja na pumpi, jer ona mora zadovoljiti doziranje ulja u najudaljeniji ventil. Ovi sistemi se koriste kada je mali broj mazajućih mesta. Primenjuju se i u kombinaciji sa ručnim pumpama ulja. Nedostatak ovog sistema je loša regulacija podmazivanja, padanje pritiska u instalaciji, i samim tim već trošenja ulja od potrebnog.

Instalacije volumetrijskog tipa

Instalacije volumetrijskog tipa su naprednije. Svako mazajuće mesto se priključuje na volumetrijski distributer. Njegov zadatak je da dok pumpa radi primi tačno određenu količinu ulja (3,4,5 ml), i isto potisne u mazalicu čim pumpa prestane sa pumpanjem. Na taj način, obezbeđuje se tačno doziranje ulja na svim mestima u mreži, bez obzira na dužinu instalacije. Ciklusi podmazivanja i pauze se lako podešavaju na samoj pumpi. Sistem je uvek pod pritiskom, potrošnja odgovara potrebi, sigurnost sklopa, i vek mašine su bolji.

Instalacije za automatsko podmazivanje - Volumetrijskog tipa

Sve komponente možete detaljno pogledati u kategoriji Centralno podmazivanje

Instalacija sa, i bez pritiska

Kao što smo napomenuli, zadatak automatske pumpe je da u određenim ciklusima pumpa ulje iz rezervoara u instalaciju za podmazivanje. Instalacije volumetrijskog tipa zahtevaju da u instalaciji uvek postoji određeni pritisak.
Pumpe su snabdevene senzorom pritiska, koji pali alarm i obaveštava korisnika da je sistem ostao bez ulja. Često je alarm spojen sa PLC-om mašine, i može se desiti zaustavljanje svih procesa. To obezbeđenje je dobro, i omogućava sigurnu upotrebu opreme. Nakon otklanjanja kvara, pumpa se mora resetovati kako bi nastavila funkciju.
Međutim, kod otvorenih (i prigušenih) sistema instalacije, kada instalacija ostane bez pritiska, pojava alarma će zahtevati ponovno resetovanje pumpe, svaki put kada se to desi (prilikom svakog ciklusa). To u mnogome remeti automatizaciju procesa podmazivanja, pa je potrebno uraditi izmene na samoj pumpi.
Kod modela pumpe LF, potrebno je izvršiti prevezivanje senzora pritiska sa kratkospojnikom (primer na slici ispod)
 

automatski-sistemi-za-podmazivanje-4.jpg
Konektor senzora pritiska koga treba diskonektovati (strelica)
automatski-sistemi-za-podmazivanje-5.jpg
Kratkospojnik nakon umetanja (strelica)

Related Posts

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *