Kako konfigurisati centralni sistem za podmazivanje

Instalacija sa volumetrijskim ventilima
Instalacija sa prigušnim ventilima
Instalacija za slučaj kada je nemoguće održati pritisak na mazajućim mestima

Postoje više načina organizacije automatskog podmazivanja. Sa priloženim komponentama, u zavisnosti od opreme koja se podmazuje, najčešće se upotrebljavaju sledeći sistemi (pogledaj šeme instalacija):
Volumetrijski sistem.
Podrazumeva da se dozirnim ventilima, sa tačno odmerenom količinom ulja po ciklusu, podmazuje svako mazajuće mesto posebno. Sistem je tačan, štedljiv, i može uključivati dosta mazajućih tačaka, bez uticaja njihove daljine na podmazivanje.
Prigušni sistem.
Sistem za manje aplikacije, gde se regulacijom protoka ulja u svaku granu podmazivanja, balansira količina ulja u zavisnosti od udaljenosti mazajućeg mesta od razvodnika. Time se podesi da za određeno vreme, dva mazajuća mesta na različitim daljinama prime približno isto mazajućeg sredstva. Zbog podešavanja protoka svakog mesta, upotrebljava se za podmazivanje uređaja sa manje mazajućih tačaka.
Sistem za podmazivanje mazajućih mesta bez pritiska.
Idealan je za upotrebu na mestima gde je nemoguće obezbediti pritisak u mazajućem mestu. Upotrebljava se za podmazivanje zupčanika, zupčastih letvi, lanaca, slobodnih kliznih površina, i slično,  kapanjem, četkicom ili na drugi način. Dosta je rasprostranjen. Podešava se jednostavno, dužinom intervala pumpanja pumpe (prvo  se napuni instalacija mazajućim sredstvom), ne dozvoljava vraćanje ulja, i sistem sve do razvodnika drži pod pritiskom. Za razliku od volumetrijskog sistema troši nešto više ulja. Upotrebljava se i za sisteme podmazivanja sa mašću (pritisak do 100 bara i za NLGI2)

Tipični sistem centralnog podmazivanja,  sastoji se od kontrolera / tajmera, pumpe sa rezervoarom , dovodnog voda-sistema creva ili cevi , dozatora -dozirnih ventila, i razdelnika i konektora . 

  • Kontroler / Tajmer – aktivira sistem za distribuciju podmazivanja, može se povezati sa PLC sistemom mašine, ili imati sopstveni PLC.
  • Pumpa sa rezervoarom – Ubrizgava pod pritiskom mazivo u instalaciju. Može biti električna, pneumatska, ili ručna. Može biti sa, ili bez  kontrolera
  • Linija za napajanje – linija koja povezuje pumpu s dozirnim ventilima ili mlaznicama. Kroz liniju se pumpa mazivo. Creva mogu biti od Polyamida, aluminijuma, ili bakra)
  • Konektori i razdelnici. Služe za grananje i spajanje creva sa ostalim elementima.
  • Dozirni ventili / distributeri – komponenta koja meri  i ubrizgava mazivo na mesta primene.
  • Vodovi za dovod – linija koja spaja dozirne ventile ili brizgaljke sa mestima primene. Kroz vod se pumpa mazivo. Sastoji se od konektora, i creva (Polyamid, aluminijum, ili bakar)

Električne pumpe (7)

Ručne pumpe (3)

Distributeri za mazivo (8)

Konektori, razdelnici i mazalice (28)

Cevi i creva (6)

Automatski sistemi centralnog podmazivanja dizajnirani su za dodavanje maziva u malim, izmerenim količinama u kratkim, čestim vremenskim intervalima. Ograničenje vremena i ljudskih resursa, a ponekad i fizička lokacija na mašini često dovode do tog da pojedini delovi mašine ostanu bez maziva. Kao rezultat toga, proizvodni ciklusi, raspoloživost mašine i raspoloživost radne snage diktiraju intervale u kojima se podmazuju mašine, tako da podmazivanja nisu optimalna i propisana. Sisitemi automatskog podmazivanja instalirani su na mašinama kako ne bi dolazilo do takvih problema. Primenjuje se na alatnim i drugim  mašinama, automatskim uređajima i procesnoj opremi, logističkim, agrotehničkim i transportnim mašinama, kao i vozilima, karoserijama i građevinskim mašinama. Pomoć automatskih pumpi, priključaka, račvi, dispanzera,  creva i više tipova razdelnika omogućano je formiranje instalacije centralnog podmazivanja koje će Vam omogućiti duži vek mašine i njen pouzdan rad.